Les verbes en [i, a, o] - 6 Terms

Term Translation
beginnen beginnt begann Hat begonnen Commencer
gewinnen gewinnt gewann Hat gewonnen Gagner
rinnen rinnt rann Ist geronnen S'écouler, couler
sinnen sinnt sann Hat gesonnen Méditer, réfléchir
schwimmen schwimmt schwamm Ist geschwommen Nager
spinnen spinnt spann Hat gesponnen Filer, débloquer (fam.)