Les verbes en [e, o, o] - 10 Terms

Term Translation
bewegen bewegt bewog Hat bewogen Bouger, Inciter
dreschen drischt drosch Hat gedroschen Battre (céréales)
fechten ficht focht Hat gefochten Combattre pour qc
flechten flicht flocht Hat geflochten Tresser
heben hebt hob Hat gehoben Lever
quellen quillt quoll Ist gequollen Couler de, gonfler
scheren schert schor Hat geschoren Tondre
schmelzen schmilzt schmolz Ist geschmolzen Fondre
schwellen schwillt schwoll Ist geschwollen Enfler
weben webt wob Hat gewoben Tisser