Term Translation
sådan así
derfor por eso
her aquí
dér allí
også también
desuden además
nu ahora
i dag hoy
i går ayer
for eksempel por ejemplo
næsten casi
temmelig bastante
måske quizá, quizás
når, da cuando
hver cada
entonces
bagefter después
kun sólo
så meget tanto
det vil sige es decir
men pero
heller ikke tampoco
ikke længere ya no
aldrig nunca
uden sin
ifølge según
stadig(væk) todavía
(lige)som como
som/der que
for at para
fordi porque
at que
især sobre todo
tidligere, førhen antes
pludselig de repente
eller o
for por
og y
noget algo
både ... og tanto ... como
hverken ... eller ni ... ni
sommetider a veces
nogen alguien
selvom aunque
enten ... eller o ... o
ingen, ikke nogen nadie
uden sin
ikke noget, intet nada
i morgen mañana
gid ójala
på grund af a causa de
fra, af de
samtidig al mismo tiempo
til a
derimod en cambio
imidlertid sin embargo